Úřední deska

Usnesení obecního zastupitelstva ze dne 24.6.2010

Přítomni: Kuthan Stanislav, Ing. Hušák Vladimír, Ing. Lásková Hana, Peterka Vladislav, Kurková Jarmila, Hranička Miloš

Omluven: Ing. Lásko Josef

Program:

 1. Kontrola plnění uložených úkolů
 2. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2009 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Zálší za rok 2009
 3. Návrh nové nájemní smlouvy na prostory prodejny (pro zachování jejího  provozu)
 4. Projektová připravenost investic a další rozvoj obce
 5. Rozpočtové opatření 1/2010
 6. Různé
 7. Usnesení

Zastupitelstvo  obce

I.                   Schvaluje

 1. Závěrečný účet Obce Zálší za rok 2009 – BEZ VÝHRAD.
 2. Zprávu o výsledku přezkumu hospodaření Obce zálší za rok 2009 – BEZ VÝHRAD.
 3. Novou nájemní smlouvu na pronájem prostor prodejny uzavřenou s pí Schwarzovou platnou od 01.07.2010. (Z důvodu zachování provozu prodejny)
 4. Vzdání se předkupního práva  u p.p.č. 202 v k.ú. Nořín bratrů Zastoupilových za podmínky, uzavření smlouvy o věcném břemeni uložení kanalizačního potrubí na p.p.č. 203 v k.ú. Nořín.
 5. Pokračovat na projektu rekonstrukce komunikace Nořín – Choceň, vybudování bezdrátového rozhlasu, ozelenění a doplnění mobiliáře obce.
 6. Rozpočtové opatření č. 1/2010, které se týká neinvestiční dotace na výdaje související s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
 7. Pro neplatiče místního poplatku za svoz komunálního odpadu  navýšení poplatku dle obecní vyhlášky č. 1/2007, Čl. 6.

 

Usnesení bylo všemi přítomnými členy zastupitelstva jednohlasně schváleno.

Podrobný zápis ze zasedání zastupitelstva obce je k nahlédnutí  v kanceláři OÚ Zálší.

 

Vyvěšeno: 2010-06-30

Sejmuto: