Úřední deska

Usnesení obecního zastupitelstva ze dne 17.12.2009

Zápis ze zasedání ZO Zálší konané dne 17.12.2009 v 19 hod.  v budově OÚ Zálší

 

Přítomni: Kuthan Stanislav, Ing.  Lásko Josef, Ing. Lásková Hana, Ing. Hušák Vladimír,

              Peterka Vladislav, Hranička Miloš, Kurková Jaroslava

 

Program: 1. Kontrola plnění uložených úkolů  z minulého zasedání

              2. Schválení rozpočtového opatření č. 7 a č. 8/2009

              3. Schválení rozpočtového provizoria na rok 2010

              4. Příprava rozpočtu na rok 2010

              5. Odslouhlasení hospodaření v obecním lese na rok 2010

              6. Schválení místního poplatku na rok 2010

              7. Různé

               8. Usnesení     

 

Usnesení ze zasedání ZO Zálší ze dne 17.12.2009

 

         Zastupitelstvo obce

  1. Schvaluje
  1. Rozpočtovou změnu č. 7/2009 na zvýšení nákladů na svoz komunálního  odpadu

a snížení  nákladů na opravu silnic z rozpočtu obce.

Rozpočtovou změnu č. 8/2009 na poskytnutou dotaci  ve výši 1 046 Kč  a vynaložené náklady na neuskutečněné volby do PS PČR .

  1. Rozpočtové provizorium do schválení rozpočtu obce na rok 2010

ve výši měsíčního čerpání neinvestičních nákladů stejného období roku 2009

včetně příspěvku pro PO ZŠ Zálší.

Investiční náklady v 1. čtvrtletí roku 2010 nejsou předpokládány.

  1. Hospodaření v obecním lese dle předloženého rozpočtu na rok 2010 Městskými lesy Vysoké Mýto .
  2. Účetnictví příspěvkové organizace ZŠ Zálší vést ve zjednodušeném rozsahu od 01.01.2010  a  stanovuje vést účetnictví v rozsahu , tak jako dosud.
  3. Místní poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu v roce 2010 ponechat ve stejné výši jako v roce 2009 – tj. 400 Kč za osobu  na rok.
  4. Nájemné  od  01.01.2010 za pronajatou prodejní plochu pro pí Schwarzovou ve    

výši 2 300Kč.

 

Pan starosta přečetl usnesení, které bylo všemi přítomnými členy zastupitelstva obce jednohlasně schváleno.

 

Celý zápis ze zasedání je uložen v kanceláři OÚ Zálší.

Vyvěšeno: 2009-12-28

Sejmuto: