Úřední deska

Usnesení obecního zastupitelstva ze dne 29.10.2009

Přítomni: Kuthan Stanislav, Ing. Hušák Vladimír, Ing. Lásková Hana,

Peterka Vladislav, Kurková Jarmila

 

Omluveni: Ing. Lásko Josef a Hranička Miloš

 

Zasedání zahájil a řídil pan starosta Kuthan. Přivítal přítomné a seznámil je s

programem, se kterým všichni přítomní zastupitelé souhlasili.

 

Program:1. Kontrola plnění uložených úkolů z minulého zasedání

2. Seznámení s novelizovanou Zřizovací listinou a Smlouvou o výpůjčce

příspěvkové organizace Základní a mateřská škola Zálší

3. Příprava inventur, jmenování inventurní komise a příkaz k provedení inventur

4. Různé

5. Usnesení

 

Usnesení ze zasedání ZO Zálší ze dne 29.10.2009

Obecní zastupitelstvo

I. Schvaluje

 

1. Zřizovací listinu a Smlouvu o výpůjčce pro příspěvkovou organizaci

Základní a mateřská škola Zálší a zároveň zplnomocňuje pana

starostu k podpisu těchto dokumentů.

 

2. Příkaz k provedení fyzické inventury majetku obce ve všech určených prostorách.

 

3. Zakoupení daru v hodnotě cca 600 Kč pro pí Lichtenberkovou u příležitosti jejího odchodu do starobního důchodu.

 

4. Zapsání příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Zálší do obchodního

rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové.

 

Podrobný zápis ze zasedání ZO je k nahlédnutí v kanceláři OÚ Zálší.

 

Stanislav Kuthan

starosta obce

 

Vyvěšeno: 2009-11-09

Sejmuto: