Úřední deska

Usnesení obecního zastupitelstva ze dne 10.09.2009

 Přítomni: Kuthan Stanislav, Ing. Lásko Josef, Ing. Hušák Vladimír, Ing. Lásková Hana,

                Peterka Vladislav, Hranička Miloš.

Omluvena: Kurková Jarmila

 

Zasedání zahájil a řídil pan starosta Kuthan. Přivítal přítomné a seznámil je s programem,

se kterým všichni zastupitelé souhlasili bez připomínek.

 

Program: 1. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání

              2. Rozpočtové změny č. 3/2009, 4/2009  a  č.5/2009 -  informace

              3. Schválení přepracované směrnice o poskytování cestovních náhrad zastupitelům

              4. Připravované investice na rok 2010 (projektová příprava a možnosti získání dotací, legislativní příprava kolaudace chodníku)

              5. Různé

              6. Usnesení

 

                   Usnesení ze zasedání ZO Zálší ze dne 10.09.2009

        

         Obecní zastupitelstvo

 

I.  Schvaluje

 

         1. Směrnici „Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva obce Zálší při tuzemských pracovních cestách“.

          2. Navýšení  poplatku za pozdní platbu místního poplatku za svoz komunálního odpadu o  10 %  ponechat  na  položce 1337.

          3. Odkoupení  části pozemku 543/17 (plocha pod chodníkem) od firmy ZALSTAV. Výměra pozemku bude dána geometrickým plánem skutečného provedení stavby, případně částečnou záměnou za část obecního pozemku č. 542/5 v  k.ú.  Zálší.

          4. Obec Zálší se dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., vzdává svého předkupního práva k  p.p.č. 176/1 v k.ú. Zálší a souhlasí, aby tento pozemek byl převeden z pana Josefa Müllera  na pí Gizelu Müllerovou. Předkupní právo Obce Zálší bude zapsáno k pozemku  nové  nabyvatelky  pí  Müllerové.

 

         5. Od roku 2010 svoz komunálního odpadu 1x za 14 dní  i  v zimním období.

 

Pan starosta Kuthan přečetl usnesení, které bylo jednohlasně schváleno.

Zápis ze zasedání ZO  je v plném znění k nahlédnutí v kancelři OÚ Zálší.

 

Vyvěšeno: 2009-09-16

Sejmuto: