Úřední deska

Usnesení obecního zastupitelstva ze dne 09.07.2009

Přítomni: Kuthan Stanislav,  Ing. Lásko Josef,  Ing. Hušák Vladimír,  Peterka Vladislav,

              Kurková Jarmila

 

Omluven: Hranička Miloš

 

Volba ověřovatelů zápisu: Ing. Lásková Hana a Kurková Jarmila

 

Zasedání zastupitelstva zahájil a řídil pan starosta Kuthan. Přivítal přítomné a seznámil je s programem, se kterým  všichni zastupitelé souhlasili bez připomínek.

 

Program:

  1. Kontrola plnění uložených úkolů
  2. Pomoc postiženým oblastem povodněmi
  3. Schválení rozpočtového opatření č. 55 na výstavbu chodníku
  4. Schválení smlouvy o  dotaci na investiční akci výstavby chodníku
  5. Různé
  6. Usnesení

 

                   Usnesení ze zasedání ZO Zálší ze dne  09. 07. 2009

 

         Zastupitelstvo obce

 

I. Schvaluje

  1. Podpis smlouvy o poskytnutí investiční dotace v rámci Programu obnovy venkova uzavřené podle § 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění,  určenou  na  5. etapu výstavby chodníku ve výši 120 000 Kč.
  2. podpisem smlouvy ZO pověřuje starostu p. Kuthana.
  3. Rozpočtovou změnu č. 2/2009 dle rozpočtového opatření PA kraje č. 55 na 5. etapu

 výstavby chodníku v obci ve výši  obdržené dotace 120 000 Kč.

      3.  Humanitární  finanční sbírku na pomoc postiženým oblastem povodněmi, výtěžek

 doplnit na částku 35 000 Kč z obecního rozpočtu a osobně předat na Obecní úřad v Jeseníku nad Odrou.

      4.  Odkoupení poemku č. 279/I v k.ú. Kosořín za 1,00 Kč  od   Obce  Kosořín o výměře 2 439 m2.

      5.  Opravu dešťové kanalizace u budovy MŠ za pomoci prázdninových  brigádníků.

 

Pan starosta přečetl usnesení, které bylo jednohlasně schváleno.

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva je v plném znění k nahlédnutí v kanceláři OÚ Zálší.

        

Vyvěšeno: 2009-07-16

Sejmuto: