Úřední deska

Usnesení obecního zastupitelstva ze dne 21.05.2009

Přítomni: Stanislav Kuthan, Ing. Josef Lásko, Ing. Hana Lásková, Ing. Vladimír Hušák,

               Vladislav Peterka, Miloš Hranička, Jarmila Kurková.

 

Zasedání zahájil a řídil pan starosta Stanislav Kuthan. Přivítal přítomnné, seznámil je s programem, se kterým členové zastupitelstva obce souhlasili.

 

Program:      1. Kontrola plnění uložených úkolů z minulého zasedání ZO

                   2. Schválení rozpočtového opatření  č. 10008 (dotace na volby do EP)

                   3. Zadání projektové dokumentace na opravy budovy MŠ, výběr projektanta

                   4. Výběr obstaravatele  na inženýrskou  a investorskou činnost pro výstavbu

                       kanalizace  a ČOV Zálší – Nořín

                   5. Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a schválení závěrečného

                       účtu  za rok 2008

                   6. Výběr dodavatele na pokračování dostavby chodníku pro pěší

                   7. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na vedení

                       inženýrských sítí (vodovodní přípojka  KOVOZAL)

                   8. Různé

                   9. Usnesení

 

                   Usnesení ze zasedání ZO Zálší ze dne 21.05.2009

 

            Obecní zastupitelstvo

           

I. Schvaluje

 

  1. Rozpočtovou změnu č. 1/2009 dle rozpočtového opatření č. 10008  z   KÚ  PA  kraje

              na poskytnutou neinvestiční účelovou dotaci určenou na výdaje související s konáním

               voleb do Evropského parlamentu  ve výši 16 500 Kč.

 

         2.  Zadání stručné projektové dokumentace na opravy a zateplení budovy MŠ Zálší postačující pro podání žádosti o dotaci a vydání potřebného vyjádření od MěÚ Choceň

              - odbor výstavby  u  firmy  „Projekční kancelář Hejzlar“  Choceň.

 

         3.  Obstaravatele na inženýrskou činnost pro výstavbu kanalizace a ČOV eventuelně pro  

              další stavby a opravy nemovitostí  ve vlastnictví Obce Zálší  firmu  JAFIS Litomyšl  a        

               zplnomocňuje Ing. Findu jednat v těchto záležitostech.

 

         4.  Závěrečný účet obce včetně zprávy o přezkoumání hospodaření obce za rok 2008

              - bez výhrad.

 

         5.  Dodavatele stavebních prací na dokončení stavby chodníku v obci Zálší firmu Josefy Stanislav za předpokladu, že dodá položkový rozpočet a bude se jednat  o stejný objem prací jako u 2. nabídky od firmy Stavební práce Novák.

 

         6.  Smlouvu o smlouvě budoucí a zapsání věcného břemene na uložení inženýrských sítí na obecních  pozemcích  p.p.č. 452/3  a   452/4 – ostatní plocha  pro firmu KOVOZAL.

 

         7. Odstranění umělé vodní nádrže  v  Noříně   na   p.p.č. 382/2   v   k.ú. Nořín.

 

         8. Podání žádosti o dotaci u  KÚ  PA kraje  na další etapu  provedení projekční dokumentace  na výstavbu  kanalizace  a  ĆOV  pro  stavební  povolení.

 

 

II. Ukládá

 

         1. Připravit  projekčně akce v Noříně pro zřízení rozhlasu, ozelenění  návse  a  dořešit majetkoprávní vztahy u cesty  Nořín - Choceň.

             Zodpovídá: p. Kuthan, p. Hranička a p. Peterka

               T.: 30.09.2009

 

         2. Připravit vítání občánků.

             Zodpovídá pí Kurková

              T.: 27.06.2009   

 

         3. Provést kontrolu hospodaření PO ZŠ Zálší.

             Úkol pro  Ing. Hušáka  a  p. Kuthana

             T.: 30.06.2009

 

         4. Zadat projektovou dokumentaci na zateplení a opravy budovy MŠ Zálší.

             Úkol pro: p. Kuthana, Ing. Lásko a  p. Hraničku

             T.: 30.09.2009

 

         5.  Dopracovat požární řád.

              Úkol  pro p. Kuthana a  p. Peterku

              T.: 30.06.2009

 

         6.  Reklamovat práce provedené firmou KOREKT DIPS středisko Běstovice na komunikaci Nořín – Choceň.

              Úkol pro p. Kuthana  a  p. Hraničku

                T.: 30.06.2009          

 

Pan starosta přečetl usnesení, které bylo schváleno:

                   - pro             7

                   - proti           0

                    - zdržel se      0

 

 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Lásková  a   pí  Kurková.

 Zápis  ze zasedání je  v  plném  znění  k  nahlédnutí  v  kanceláři  OÚ Zálší.

 

Stanislav Kuthan

starosta obce

 

Vyvěšeno: 2009-05-26

Sejmuto: