Úřední deska

Usnesení obecního zastupitelstva ze dne 18.02.2010

Přítomni: Kuthan Stanislav, Ing. Lásko Josef, Ing. Lásková Hana, Ing. Hušák Vladimír, Peterka Vladislav

Omluveni: Kurková Jarmila a Hranička  Miloš

Host:          Mgr. Neuhöfer - ředitel ZŠ a MŠ Zálší

 

Program: 

  1. Kontrola plnění uložených úkolů
  2. Projednání hospodaření OBCE a PO ZŠ a MŠ Zálší
  3. Schválení navrženého rozpočtu OBCE a PO ZŠ  a MŠ Zálší
  4. Schválení záměny pozemku pro výstavbu ČOV v k.ú. Nořín dle situace záboru ZPF z projektové dokumentace pro územní řízení
  5. Schválení Dodatku smlouvy o odborné pomoci mezi Městem Choceň a Obcí Zálš na nákup literatury pro místní knihovnu
  6. Výběr zhotovitele PD  kanalizace a ČOV pro stavební povolení
  7. Různé
  8. Usnesení

 

 

 

Usnesení ze zasedání ZO Zálší

 

            Zastupitelstvo obce

I. Schvaluje

 

            1. Celoroční hospopdaření obce za rok 2009 ve výši příjmů    3 259 699 Kč

                                                                                          „    výdajů        3 008 526 Kč

                                                                       Saldo: příjmy – výdaje        + 251 173 Kč

 

            2. Rozpočet obce na rok 2010 takto:

                 Příjmy ve výši:

–        daňové příjmy                                       2 277 900 Kč

–        nedaňové příjmy                                     166 600 Kč

–        kapitalové příjmy                                   227 000 Kč

–        přijaté dotace                                          146 500 Kč

–        Celkové příjmy ve výši                     2 818 000 Kč

 

                                                                                                         

                  Výdaje ve výši:

                               -     běžné výdaje                                   2 148 000 Kč

                               -     kapitálové výdaje                                 920 000 Kč

                                  Celkové výdaje ve výši                     3 068 000 Kč

                                     Saldo: příjmy – výdaje                   -   250 000 Kč

                                     Financování                                     + 250 000 Kč

  1. splátka návratné finanční výpomoci 475 800 Kč je kryta stavem na běžném

účtě.

                       

          

            3. Zprávu o hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Zálší, a  s  převodem     

                 kladného   hospodářského výsledku ve výši 2 414 Kč  do  rezervního  fondu

                 ZŠ   Zálší.            

                       

             4. Návrh  rozpočtu  PO ZŠ  Zálší  pro  rok  2010  a  příspěvek  pro  tento  rok  ve

                 výši 650 000 Kč.

  

             5. Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce pro TJ Zálší ve výši 15 000 Kč.

 

             6. Schvaluje Dodatek smlouvy o odborné pomoci mezi Městem Choceň a Obcí Zálší

                 na příspěvek pro knihovnu ve výši 5 000 Kč na nákup literatury.

 

             7. Členský příspěvek pro Mikroregion Vysokomýtsko ve výši  3 133 Kč.

 

              8. Zhotovitele projektové dokumentace pro kanalizaci a ČOV ke stavebnímu                                  povolení   firmu JAFIS s.r.o. Litomyšl.

 

 

               9. Sepsání smlouvy o smlouvě budoucí o záměně pozemků pro výstavbu ČOV a                dočisťovacích  rybníků v k.ú. Nořín pro zábor ZPF.               

                   Směnu obecních pozemků    p.p.č.    142       o výměře 1 417 m2

                                                                 p.p.č.  141/2     o výměře    193 m2

                                                                 ----------------------------------------

                                                                                    Celkem                 1 610 m2,

                  a další sepsání smlouvy o smlouvě budoucí o odkoupení pozemků v rozloze                                           2 415 m2   od majitelů pozemků p.p.č. 129, 131/1, 131/2, 132, 133, 136/1 a 360

                  v  k.ú. Zálší.

 

 

 

            Usnesení bylo všemi přítomnými zastupiteli jednohlasně schváleno.

 

            Podrobný zápis ze zasedání zasatupitelstva obce je k nahlédutí v kanceláři obecního                 úřadu.

 

 

 

                                                                                              Stanislav  Kuthan

                                                                                                   starosta obce

 

Vyvěšeno: 2010-03-02

Sejmuto: