Rozpočet obce

Návrh  rozpočtu  na  rok  2012  
OBEC ZÁLŠÍ  
Rozpočtové příjmy  
Paragraf Položka  

1xxx Daňové  příjmy 1 843 900

1337      Poplatek za likvidaci kom.  odpadu 101 600

1341 Poplatek ze psů 3 900

1361 Správní poplatky 1 000

1511 Daň z nemovitosti 466 000

  Daňové příjmy celkem 2 416 400

 
 
1031   Pěstební činnost 25 000
2310   Vodné 33 000
3612   Bytové hospodářství  - nájem 18 000
3639   Příjmy z pronájmu pozemků 9 300

   
3725   Využívání  kom. odp. EKO-KOM 40 000
6310   Příjem  z úroků 7 000


Nedaňové příjmy celkem 132 300

  Přijaté dotace  
4112   Neinv. transfer na výkon státní správy 60 100
4112   Neinv. transfer na školství 66 400

  Příjaté dotace celkem 126 500

 
 


PŘÍJMY CELKEM : 2 675 200
Rozpočtové výdaje
 
Paragraf Položka
 
1031   Pěstební činnost 15 000
2141   Vnitřní obchod 44 000
2212   Silnice 100 000
2219   Ost. zležitosti poz. kom. - chodník 34 000
3111   Předškolní zařízení 190 000
3113   Základní školy 745 000
3314   Činnosti knihovnické 9 800
3319   Ostatní záležitost kultury 9 800
3341   Rozhlas 900
3399   Ostatní záležitosti kultury,  jubilea 2 500
3412   Sportovní zařízení v maj. obce 125 000
3612   Bytové hospodářství 3 000
3631   Veřejné osvětlení 36 000
3639   Komunální služby a územní rozvoj 4 000
3721   Sběr a svoz neb. odpadů 10 000
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 180 000
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 512 000
5212   Ochrana obyvatelstva 1 000
5512   Požární ochrana 35 300
6112   Zastupitelstvo obce 343 000
6171   Činnost místní zprávy 382 100
6310   Obecné příjmy a výdaje z fin. 7 000
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 16 400
6399   Ostatní finanční operace 14 600
6402   Finanční vypořádání minulých let 1 200

  Neinvestiční výdaje celkem 2 821 600

     
Kapitálové výdaje  

     
3111 6121 5. splátka budovy MŠ 170 000
2321 6121 Kanalizace 150 000

     
       
    Kapitálové výdaje  -  celkem 320 000
       
    Zůstatek na běžném úč. 1 038 780
       
       
    Příjmy celkem 2 675 200
    Výdaje celkem 3 141 600
    Financování 466 400
       
Vyvěšeno dne:  01.03.2012 Sejmuto dne: