Vyhlášky obce

Obecně závazná vyhláška č.2/2007, o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška č. 2/2007, o místním poplatku ze psů

  

Zastupitelstvo obce Zálší se na svém zasedání dne 25.10.2007 usneslo vydat na základě  § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

                                                        Čl. 1

         Obec Zálší  vydává  obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku  ze psů.

 

                                                        Čl. 2

         a) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická  osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obvodu obce Zálší a části Nořín.

Poplatník je povinen obci ohlásit vznik (nebo zánik)  poplatkové povinnosti do 1 měsíce ode dne,

kdy poplatková povinnost vznikla.

 

         b) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.  Od poplatku  ze psů je osvobozen

držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. stupeň  mimořádných výhod podle zvláštního  právního předpisu, osoba provádějící

výcvik psů určených k doprovodu  těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené

nebo opuštěné psy, nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.  Dále je  od  poplatku  ze  psů  osvobozen  držitel  psa,  který  je poživatelem  invalidního, starobního, vdovského  nebo  vdoveckého  důchodu,  který  je  jediným  zdrojem  příjmů  ve  stáří nad  65 let  žijících  osaměle  a   nad  70  let  ve  společné  domácnosti.

 

                                                        Čl. 3

         Sazba poplatku činí ročně:

 

                   - základní sazba za jednoho psa                                  80,- Kč

                   - za druhého  a  každého dalšího (téhož držitele)       120,- Kč

 

                                                        Čl. 4

         Poplatek je splatný do  31. března  kalendářního  roku (bez předchozího vyměření).

V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.  Držitel psa u kterého vznikla povinnost zaplatit poplatek po tomto termínu, musí poplatek zaplatit do 1 měsíce po vzniku této povinnosti.

                                     

                                                       

                                                        Čl. 5

Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dne 01.01.2008.

 

 

 

  .........................................                                        ...........................................

Ing. Josef Lásko – místostarosta                                        Stanislav Kuthan – starosta

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  26.11.2007

Sejmuto z úřední desky dne:

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (poplatek_ze_psu.doc)Poplatek ze psů[DOC]31 kB