Úřední deska

Usnesení obecního zastupitelstva ze dne 16.12.2010

Zápis  ze  zasedání  ZO Zálší  konaného  dne  16.12.2010 v 19:00 hod.

na OÚ Zálší

Přítomni: Stanislav Kuthan, Ing. Josef Lásko, Ing. Hana Lásková, Bc. Lenka Bresto,

                  Vladislav  Peterka. Ladislav Pokorný, Miloš Hranička.

Určení ověřovatelů zápisu: Ing. Hana Lásková  a Vladislav Peterka

 

Zasedání zastupitelstva obce zahájil a řídil pan starosta Kuthan, přivítal přítomné a seznámil je s tímto programem:

  1. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání
  2. Schválení hospodaření v obecním lese
  3. Schválení rozpočtového provizoria pro počátek roku 2011
  4. Příprava rozpočtu na rok 2011
  5. Různé
  6. Usnesení

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Zálší ze dne 16.12.2010

===================================================== ==========

      Zastupitelstvo obce schvaluje

1. Hospodaření v obecním lese za rok 2010 ve výši nákladů 33 684 Kč a výnosů 36 940 Kč

2. Rozpočtové provizorium na rok 2011 ve výši neinvestičních nákladů stejného období roku 2010  včetně příspěvku pro PO ZŠ a MŠ Zálší.

3. Navýšení příspěvku na rok 2010 pro PO ZŠ a MŠ Zálší o 70 000 Kč.

4. Rozpočtovou změnu č. 6 na navýšení příspěvku pro PO ZŠ a MŠ Zálší o 70 000 Kč

a  snížení  par. 2321, pol. 6121 o 70 000 Kč.

5.Zamítá žádost ZOD Zálší o umístění dodatkové tabulky ke značkám B16 „ Zákaz vjezdu vozidel jejichž výška přesahuje 3,2 m mimo vozidel ZOD“. Průjezdná výše vozidel musí být stejná pro vozidla všech podniků.

6. Schvaluje doplnění komisí o další členy a to:

-           komisi životního prostředí o pí Bc. Lenku Bresto,

-           sociální komisi o pí Miroslavu Martinkovou,

-           stavební komisi o p. Aleše Kuthana.

7. Schvaluje možnost dělení pozemků p. Vítka p.p.č. 186/1 a 186/12 v k.ú. Zálší.

8. Vrácení nevyčerpané dotace určené na sčítání lidu , domů a bytů, jelikož nelze prokázat  spotřebované náklady s tím spojené v letošním roce.

9. Do konkurzní komise na pracovní místo ředitele ZŠ Zálší  za obec p. Kuthana , a pí Bc. Bresto Lenku.

10. Poplatky za svoz a likvidaci komunálního odpadu  na rok 2011 ponechat ve stávající výši  400 Kč  na  osobu  a  rok. 

 

Pan starosta přečetl usnesení, které bylo přítomnými členy zastupitelstva  obce jednohlasně schváleno.

 

Usnesení Zastupitelstva obce Zálší je k nahlédnutí v nezkrácené podobě na OÚ Zálší.   

 

Stanislav Kuthan

starosta

 

Vyvěšeno: 2011-01-04