Úřední deska

Usnesení obecního zastupitelstva ze dne 18.11.2010

Zápis ze zasedání ZO Zálší konané dne 18.11.2010 v 19:00  hod.  v  budově  OÚ Zálší

 

Přítomni: Kuthan Stanislav, Ing.  Lásko Josef, Ing. Lásková Hana, Bc. Bresto Lenka, Peterka Vladislav, Hranička Miloš, Pokorný Ladislav.

 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Lásková Hana a Peterka Vladislav

Zasedání zastupitelstva obce zahájil a řídil pan starosta Kuthan, přivítal přítomné  a seznámil je s tímto programem:

Program: 1. Kontrola plnění uložených úkolů  z minulého zasedání

              2. Jmenování členů výborů a ustanovení komisí

              3. Stanovení odměn zastupitelů               

              4. Příprava  provedení  inventarizace   obecního  majetku  a  v  ZŠ a MŠ Zálší

              5. Schválení změny názvu ZŠ  Zálší v rejstříku škol na MŠMT

              6. Schválení rozpočtového opatření č. 5/2010

              7. Různé     

 

Usnesení ze zasedání ZO Zálší ze dne 18.11.2010

 

Zastupitelstvo obce

  1. Schvaluje

1. Složení jednotlivých výborů  a komisí:

Finanční výbor:                    předsedkyně       Ing. Lásková Hana

                                          členky                Ing. Chmelíková Eva

                                                                   Peterková Marcela     

Kontrolní výbor:                    předsedkyně               Bc. Bresto Lenka

                                          členy                 Ing. Hušák Vladimír            

                                                                        Němečková Ladislava

     Stavební komise                   předseda            Hranička Miloš

                                               členy                 Janouch Vladimír

                                                                       Večeře Jaromír

     Komise veřejného pořádku   

     a životního prostředí             předseda           Peterka Vladislav       

                                               členy                  Dočkal Jaroslav ml.             

                                                                        Peterka Josef  ml.

     Komise kulturní a sociální       předseda           Pokorný Ladislav ml.

                                                členky               Mgr. Pavlíčková Vlasta

                                                                        Kurková Jarmila

                                                                        Vachalíková Libuše    

 

2. Odměny zastupitelů budou vypláceny od 01.12.2010,   možnost vyplácení v maximální  výši  dle přílohy č.1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev  nebude využita.  Zastupitelstvo obce schválilo nižší částky.

3. Změnu názvu školy zapsanou v rejstříku škol na  MŠMT Praha  na  název Základní škola a mateřská škola Zálší,  okres  Ústí nad Orlicí.

4. Příkaz starosty pana Kuthana k provedení inventarizace majetku obce.

5. Rozpočtové opatření č. 5/2010  na dotaci ve výši 1 975 Kč na úhradu nákladů spojených se sčítáním lidu,  domů a bytů v roce 2011.

6.Případné čerpání rezervního fondu ZŠ A MŠ Zálší na opravu zabezpečovacího zařízení v ZŠ Zálší a ovladačů plynového topení v budově MŠ – do výše  45 000 Kč.

7. Zástupce obce do školské rady Bc. Bresto Lenku za Ing. Hušáka.

8. Vnitřní platový předpis pro ředitele ZŠ a MŠ Zálší.

  

Pan starosta přečetl usnesení, které bylo všemi přítomnými členy zastupitelstva obce  v jednotlivých bodech jednohlasně schváleno.

  

Celý zápis ze zasedání  je k nahlédnutí v kanceláři OÚ Zálší.

 

Stanislav Kuthan

starosta

 

Vyvěšeno: 2010-11-30