Úřední deska

 

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Zálší ze dne 28.3.2013

 

 

I. Schvaluje:

    1.  zastupitelstvo obce  schvaluje účetní závěrku za rok 2012, včetně výsledku hospodaření ve výši 82.779,36 Kč, který bude přeúčtován z účtu 431 na 432 – bez výhrad.
 
    2.   závěrečný účet obce rozpočtového hospodaření, včetně provedeného přezkumu hospodaření za rok 2012
        -          rozpočtové příjmy po konsolidaci                      2.939.150,- Kč
        -          rozpočtové výdaje po konsolidaci                      2.584.181,- Kč
        -          saldo příjmů a výdajů po konsolidaci                  354.969,- Kč
   
    3.  prodej pozemků :  par. č. 179/17 za 35,- Kč/m2
                                           par. č. 39/5 za 43,- Kč/m2
 
    4.  prodej, nebo směnu pozemků s firmou Zalstav.  Cena 71,- Kč / m2.
         parc. č. 542/3 a parc č. 542/5 s parc. č. 543/25
 
   5.  rozpočet obce na rok 2013 – doplněn o 107.500,- Kč
        ve výši příjmů      2 947 000 Kč
        ve výši výdajů      3 735 500 Kč
        financování          -  788 500 Kč

   6.  připojení obce Zálší k MAS Litomyšlsko

   7.  závazný vztah finančních  prostředků na provoz ZŠ a MŠ na rok 2013

   8.  účetní závěrku ZŠ sestavenou k 31.12.2012 s výsledkem 25.559,- Kč, rozdělen : 15.559,- Kč fond odměn a 10.000,- Kč rezervní fond – bez výhrad

   9.  dodatek smlouvy o odborné pomoci mezi Městem Choceň a Obcí Zálší na nákup literatury pro knihovnu ve výši  5.000,- Kč na rok 2013.

 

II. Bere na vědomí:

   1.  finanční kontrolu ŽS a MŠ z 20.12.2012 – bez závad, viz. zápis

 

III. Ukládá:

   1.  pokračovat v projekční přípravě zástavby a zasíťování navržených parcel.
        Zajistí: Kuthan, Ing. Lásko, Hranička
        T:  do srpna 2013
 
   2.  pokračovat v jednání o změnách  jízdních řádů
        Zajistí: Ing. Lásko, Hranička, Ing. Lásková
        T:  průběžně
 
   3.  dokončit zápis změny vodní plochy na ostatní plochu a kapličky v KÚ Nořín do katastru nemovitostí
        Zajistí:  Hranička, Kuthan
        T:  do konce května 2013
 
   4.  přehodnotit vyhlášku o veřejných poplatcích
        Zajistí:  Kuthan
        T:  do příštího zasedání OZ
 
   5.  zažádat o dotaci na  opravu štítu kapličky v Noříně
        Zajistí:  Kuthan
        T:  duben 2013

 

Pan starosta Kuthan přečetl usnesení, které bylo přítomnými členy zastupitelstva schváleno v jednotlivých bodech takto:
    -   pro 6 členů
    -   zdržel se 1 člen

 

Ověřovatelé zápisu:
Ing. Lásková Hana………………………………
 
Peterka Vladislav……………………………….

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva je v plném znění k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.