Úřední deska

Závěrečný účet OBCE ZÁLŠÍ za rok 2011

IČO 00279803

Na základě zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje Obec Zálší návrh na Závěrečný účet  za  rok 2011:

 

Údaje o obci:
Adresa:                                                                                            Obec Zálší, 565 01 Choceň
IČ:                                                                                                     00279803
Telefon:                                                                                           465483148
E-mail:                                                                                             Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
WWW:                                                                                              obeczalsi.cz
Místní část:                                                                                      Nořín
Bankovní ústav:                                                                              GEMB
Číslo účtu:                                                                                       203832720/0600
 
Počet obyvatel k 31.12.2011                                                        232 obyvatel
 
Příspěvková organizace:                                                              Základní škola a mateřská ško;la Zálší,okres Ústí nad Orlicí
IČ:                                                                                                     70984956
číslo účtu:                                                                                        203833811/0600
 
Zastupitelstvo Obce Zálší od 08.11.2010
Starosta:                                                                                          Kuthan Stanislav
Místostarosta:                                                                                 Ing. Lásko Josef
Členové:                                                                                          Bc. Bresto Lenka
                                                                                                          Ing. Lásková Hana
                                                                                                          Pokorný Ladislav
                                                                                                          Peterka Vladislav
                                                                                                          Hranička Miloš
Počet zasedání  zastupitelstva v roce 2011
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce  se konalo celkem:    5 x
 
Finanční výbor Obce Zálší
Předseda:                                                                                        Ing. Lásková Hana
Členové:                                                                                           Peterková Marcela
                                                                                                           Ing. Chmelíková Eva
Počet jednání:                                                                                 5 x
 
Kontrolní výbor Zastupitelstva Obce Zálší
Předseda:                                                                                        Bc. Bresto Lenka
Členové:                                                                                           Němečková Ladislava
                                                                                                           Ing. Hušák Vladimír
Počet jednání:                                                                                 4 x
 
Sociální a školská komise
Předseda:                                                                                       Pokorný Ladislav ml.
Členové:                                                                                          Mgr. Pavlíčková Vlasta
                                                                                                          Vachalíková Libuše
                                                                                                          Kurková Jarmila
                                                                                                          Martinková Miroslava
Počet jednání:                                                                                4 x
 
Komise životního prostředí  a veřejného pořádku
Předseda:                                                                                      Peterka Vladislav
Členové:                                                                                         Dočkal Jaroslav ml.
                                                                                                         Peterka Josef
                                                                                                         Bc. Bresto Lenka
Počet jednání:                                                                                4 x
 
Stavební komise
Předseda:                                                                                     Hranička Miloš
Členové:                                                                                        Večeře Jaromír
                                                                                                        Janouch Vladimír
                                                                                                        Kuthan Aleš
 
 
1) Hospodaření zřízené příspěvkové organizace  k 31.12.2011
 
Základní škola a mateřská škola Zálší, okres Ústí nad Orlicí – celkem byly provedeny 3 finanční kontroly na evidenci finančních prostředků a majetku PO.
Podrobná zpráva o hospodaření   ZŠ a  MŠ Zálší je v příloze č. 1 - „Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace ZŠ Zálší za rok 2011“.
 
 
Plnění rozpočtu obce Zálší k 31.12.2011
 
2) Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2011
 
Příjmy:                       Schválený rozpočet:         Upravený rozpočet:                Skutečnost:
Daňové příjmy                            2  417 700               2 415 200                               2 333 161
Nedaňové příjmy                            126 500                  129 000                                  137 862
Kapitálové příjmy                                       0                               0                                              0
Přijaté transfery                              128 300                  514 556                                  514 556
Převody mezi účty                                                                                                         3 615 495
Příjmy celkem                          2 672 500                 3 058 756                              6 601 074
 
Běžné výdaje                              2 668 800               3 055 056                                2 681 178
Převod mezi účty                                                                                                          3 615 495
Kapitálové výdaje                          310 700                  310 700                                  200 700
 
Výdaje celkem                        2 979 500               3 365 756                                 6 497 373
Saldo: Příjmy – výdaje                                                                                               103 701 
Třída 8 – financování                                                                                                - 103 701
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1  a je k nahlédnutí na obecním úřadu  u účetní  úřadu (výkaz FIN 2-12).
 
 
3)   Hospodářský výsledek
Hospodářský výsledek je údajem hospodaření s náklady a výnosy. Je zobrazen ve výkazu zisku a ztráty a vyčísluje rozdíl mezi dosaženými výnosy a vynaloženýmu náklady. Účetně je hospodářský výsledek předchozího účetního období zachycen na účtu 431 – Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení ve výši 324 733,02 a bude projednán a schválen v rámci závěrečného účtu obce.
Zastupitelstvo  obce doporučuje účetní obce hospodářský výsledek přeúčtovat  na účet 432  ke dni schválení závěrečného účtu.
Hospodářskou činnost obec neprovozuje.
4 )  Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, státním fondům a rozpočtům krajů a dotace poskytnuté
Dotace  - příjem obce:
ÚZ:                                                                                  Přiděleno:                  Čerpáno:                    Vratka:
 
98005  4111 – Sčítání lidu                                                1 251                                0                           1 251
             4112 – Souhrnný dot. vztah                             128 300                     128 300                                 0
33123  4116 –  Ostatní neinv. transf. EU školám    257 005                     257 005 (převod ZŠ)           0   
             4122 – Neinvestiční transfer od kraje           128 000                     128 000                                 0
===============================================================================
Dotace celkem                                                            514 556                     513 305                          1 251 
 
Vratka celkem                                                                                                                                         1 251
 
5)  Hospodaření s majetkem
Výsledek inventarizace: Při  provedené fyzické inventuře veškerého  obecního majetku a dokladové inventuře účtů nebyly zjištěny rozdíly ani žádné nedostatky. Viz. Inventarizační zpráva.
 
 
 
6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce  za rok 2011
Přezkoumání provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o
přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Pardubického kraje dne 22.05.2012
 
Závěr:
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)
 
 
 
7 ) Přehled poskytnutých příspěvků v roce 2011
a)
Poskytnuto -  komu:                                                 Účel:                                                    Výše Kč:
Tělovýchovná jednota Zálší                               na provoz                                           15 000,-
 
Vyúčtování bylo předloženo k 31.12.2011.
Veškeré předložené doklady splňovaly náležitosti nutné k žádosti i k čerpání  a následně k vyúčtování a nebylo nařízeno, aby finanční prostředky byly vráceny zpět do rozpočtu obce.
 
b)
PO Základní škola a mateřská škola Zálší      na provoz                                         650 000
V hospodaření s přiděleným rozpočtovaným finančním příspěvkem nebyly zjištěny finanční kontrolou nedostatky.
 
8) Splátka budovy MŠ
K 15.12. byla uhrazena splátka budovy MŠ čp. 57 ve výši 170 000 Kč.
 
Čerpáno z podkladů  Obce Zálší:
 
-         Účetní závěrka k 31.12.2011
-         Příloha účetní závěrky k 31.12.2011
-         Přehled plnění příjmů a výdajů dle výkazu FIN 2 – 12 M
-         Inventurní soupisy
 
 
 
S celým obsahem závěrečného účtu je možné se seznámit v kanceláři Obecního úřadu Zálší ve dnech
PO   7:00  –  12:00
ÚT   7:00  –  12:00
ST  13:00  -  17:00
 
 
 
 
 
V Zálší
 
 
Vyvěšeno:
 
Sňato:...........................
 
 
 
Projednáno ve finančním výboru Obce Zálší dne:.........................
 
 
Schváleno zastupitelstvem obce dne:.........................................., číslo usnesení.........................
 
 
  
Zpracovala: Pešková Marie
 
 
 
                                                                                                                               Stanislav Kuthan
                                                                                                                                   starosta obce